Imatge curs Anglès A2

PROGRAMA

A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES

A.1 Continguts lèxic-semàntics
1. Ampliació del vocabulari
2. Verbs amb partícula d'ús freqüent (turn on/off).
3. Falsos amics d'ús freqüent (large, honest).
4. Ampliació formació de paraules mitjançant afixos.


A.2 Continguts gramaticals
1. Oració
2. Noms i adjectius
3. Determinants
4. Pronoms
5. Verbs
6. Adverbis
7. Enllaços

A.3 Continguts ortogràfics
1.  Ampliació dels continguts ortogràfics del nivell A1
2.  Ortografia de paraules estrangeres
3.  Estructura sil·làbica. Divisió de paraules al final de línia.


A.4 Continguts fonètics i fonològics

1. 
Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs amb major dificultat.
2.  Fonemes vocàlics de major dificultat: /i:/ cheap, /I/ xip, /æ/ hat, /λ/ cup. El so /ә/ about.
3.  Fonemes consonàntics de major dificultat: /s/ al principi de paraula, /p/, /t/, /K/, /b/, /d/, /g/ al final de paraula, /ŋ/ -ing; /h/ hobby en
4.  Pronunciació de les terminacions –(e)s i –ed


B.
COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS

1. Vida quotidiana: Horaris i hàbits de menjars, gastronomia (plats típics), horaris i costums relacionats amb el treball, celebracions, cerimònies i festivitats més significatives. 
2. Activitats d'oci: el món del cinema, esports típics, esdeveniments esportius, mitjans de comunicació. 
3. Relacions humanes i socials: Usos i costums de la vida familiar, relacions familiars, generacionals i professionals, relacions entre els diferents grups socials. L'Administració i altres institucions. 
4. Condicions de vida i treball: Introducció al món laboral (cerca d'ocupació, educació), Seguretat social, hàbits de salut i higiene.
5. Valors, creences i actituds: Tradicions importants, característiques bàsiques del sentit de l'humor, referents artístic-culturals significatius. 
6. Llenguatge corporal: Gestos i postures, proximitat i contacte visual. 
7. Convencions socials: Convencions i tabús relatius al comportament, normes de cortesia. 
8. Geografia bàsica: Clima i medi ambient. Països més importants en els quals es parla la llengua i ciutats significatives. Incidències geogràfiques en la llengua: introducció bàsica a les varietats de llengua.

 

C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES

C.1 Continguts funcionals

1. Actes assertius: Funcions o actes de parla relacionats amb l'expressió del coneixement, l'opinió, la creença i la conjectura: afirmar, negar, anunciar, classificar, descriure, expressar acord i desacord, expressar desconeixement, expressar una opinió, formular hipòtesi, identificar/es, informar, presentar/es, recordar alguna cosa a algú, rectificar, predir i confirmar la veracitat d'un fet.

2. Actes compromisos: Funcions o actes de parla relacionats amb l'expressió d'oferiment, intenció, voluntat i decisió: expressar la intenció o la voluntat de fer alguna cosa, convidar, oferir alguna cosa / ajuda, oferir-se a fer alguna cosa, prometre.

3. Actes directius: Funcions o actes de parla que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no faci alguna cosa, tant si això és al seu torn un acte verbal com una acció d'una altra índole: aconsellar, advertir, donar instruccions o permís, denegar, demanar: alguna cosa / ajuda / confirmació / informació /instruccions / opinió / permís / que algú faci alguna cosa / permetre, prohibir, proposar i ordenar, sol·licitar.

4. Actes fàtics i solidaris: Funcions o actes de parla que es realitzen per a establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres: acceptar / declinar una invitació, agrair, atreure l'atenció, donar la benvinguda, acomiadar-se, expressar aprovació, felicitar, interessar-se per algú / alguna cosa, lamentar, demanar disculpes, refusar, saludar, convidar, presentar/es.

 5. Actes expressius: Funcions o actes de parla que expressen actituds i sentiments davant determinades situacions: expressar alegria / felicitat, aprecio /empatia, decepció, desinterès, dubta / desconeixement, esperança, preferència, satisfacció.

 
C.2 Continguts discursius

1. Tipus i format de text. 
2. Varietat de llengua. 
3. Registre. 
4. Tema: enfocament i contingut: Selecció lèxica. Selecció d'estructures sintàctiques. Selecció de contingut rellevant. 
5. Context espaciotemporal. 
6. Inici del discurs. 
7. Desenvolupament del discurs. 
8. Conclusió del discurs: resum i recapitulació. Indicació de tancament textual. Tancament textual. 
9. L'entonació com a recurs de cohesió del text oral. Ús dels patrons d'entonació. 
10. La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit. Ús dels patrons de puntuació.

Logo SOC   Logo GENE   Logo SEPE   Logo