PROGRAMA

A.1 Continguts lèxic-semàntics

1. Vocabulari bàsic
2. Formació de paraules molt freqüents: girlfriend, policeman
3. Afixos més freqüents: cleaner, unhappy, impossible.
4. Presentació d'antònims (tall-*short) i paraules de significat pròxim (table, desk).
5. Falsos amics més freqüents (conductor, library).
6. Abreviació de paraules d'ús freqüent (bike, fridge).
7. Verbs amb partícula d'ús molt freqüent (get up, menja in).
8. Iniciació d'algunes col·locacions bàsiques: make a mistake, ask a question.

 
A.2 Continguts gramaticals

1. Oració
2. Noms i adjectius
3. Determinants
4. Pronoms
5. Verbs
6. Adverbis
7. Enllacis


A.3 Continguts ortogràfics

1. L'alfabet. Lletreig.
2. Representació gràfica de fonemes i sons:
3. Ús de majúscules en noms propis de persones, llocs i altres: dies de la setmana, mesos, nacionalitats i idiomes.
4. Ús bàsic dels signes ortogràfics: punt, dos punts, coma, interrogació, exclamació, apòstrof i guió.
5. Formes de contracció (didn´t, ca´t)
6. Signes d'ús comú: @, €, £, $


A.4 Continguts fonètics i fonològics

1. Sons i fonemes vocàlics. Sistema vocàlic: Les vocals: contrast entre vocals llargues i tales.
2. Sons i fonemes consonàntics.  Sistema consonàntic: Seqüències inicials i finals: pronunciació de grups consonàntics (“consonant clústers”)
3. Processos fonològics: ensordiment, sonorització, enllaç, assimilació i elisió
4. Accent i atonicitat: patrons tonals en el sintagma. Pautes bàsiques del ritme i l'entonació.


Logo SOCLogo Generalitat         Logo SEPE